28 sty 2017

Konkursy...



Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu na Wiersz im. Ryśka Miernika
organizowanego pod hasłem
A to Polska właśnie...


Organizatorzy
Adam Jarubas - marszałek województwa świętokrzyskiego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Regulamin Konkursu
1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza dotychczas nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach.
2.      Wiersz należy nadesłać w czterech egzemplarzach wydruku lub maszynopisu podpisanego godłem (hasłem) na adres: 
Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
ul. Parkowa 14
28 - 425 Chroberz
3.      Imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu autora lub adres mailowy należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem (hasłem)
jak wiersz konkursowy. Godłem (hasłem) należy także podpisać całą przesyłkę.
4.      Autor może nadesłać tylko jeden wiersz.
5.      Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do druku nagrodzonych wierszy bez wypłacania honorariów.
6.      Ostateczny termin nadsyłania wiersza upływa 31 maja 2017 r.
7.      Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych  przez jury utworów nastąpi
w październiku 2017 r.
O terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują laureatów i uczestników konkursu drogą pocztową bądź mailową.
8.      Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny wierszy przyznając następujące nagrody:
I - 1000 zł.
II - 700 zł
III- 500 zł.
oraz trzy wyróżnienia po 250 zł.
9.      W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
10.  Patronat medialny:
E - tygodnik literacki - pisarze.pl
11.  Kontakt do organizatorów:
Tel. 660 271 154
mail:
palac@chroberz.info




                                                                    ******



Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala
organizowanego pod hasłem
A to Polska właśnie...

       I.            Organizatorzy:
·         Adam Jarubas - marszałek województwa świętokrzyskiego
·         Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
·         Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
    II.            Konkurs ma charakter otwarty.
 III.            Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów gatunku.
 IV.            Warunki udziału Konkursie.
·         Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające wymogi reportażu jako gatunku.
·         Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.
·         Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
·         Praca nie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie). Reportaż powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach i równolegle na nośniku CD/DVD.
·         Prace należy dostarczać, bądź przesyłać pocztą, na adres: Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14,
28-425 Chroberz.
·         Do reportażu podpisanego godłem należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną tym samym godłem kopertę, zawierającą dane Autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail.
·         Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
·         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania w prasie i wydaniu książkowym nagrodzonych i wyróżnionych reportaży.
·         Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
·         Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych, stanowiące integralną część Regulaminu.
·         Przystępując do konkursu każdy z Autorów oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
    V.            Termin.
·         Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2017 r.
·         O dacie złożenia reportażu decydować będzie data stempla pocztowego.
·         Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.palac.chroberz.info
·         Uroczyste zakończenie Konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych i wyróżnionych reportaży nastąpi w październiku 2017 r.
·         dokładnym terminie Laureaci zostaną powiadomieni pocztą.
 VI.            Prace oceniać będzie profesjonalne jury, którego skład podamy w późniejszym terminie.

VII.            Nagrody:
I –  3 000 zł
II –  2 000 zł
III – 1 000 zł
Trzy wyróżnienia po 500 zł
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, który może być spowodowany poziomem nadesłanych prac.

VIII.            Patronat medialny.
E - tygodnik literacki pisarze.pl

 IX.            Kontakt do Organizatorów
  Tel. 660 271 154
          Mail: palac@chroberz.info